geometry.Polygon.fromEncodedCoordinates

Статическая функция.

Создает геометрию geometry.Polygon на основе строки закодированных в Base64 координат.

Возвращает геометрию.

{ geometry.Polygon } geometry.Polygon.fromEncodedCoordinates(encodedCoordinates)

Параметры:

Параметр Значение по умолчанию Описание
encodedCoordinates *

Тип: String

Закодированные в Base64 координаты вершин ломаной линии.

* Обязательный параметр/опция.

Пример:

var base64Coords = "AAAAAAAAAAAAAAAAQEtMAEBLTAAAAAAAAAAAAMC0s__AtLP_AAAAAA==;QEIPAEBCDwAAAAAAQEIPAEBCDwAAAAAAAAAAAMC98P_AvfD_AAAAAA==",
    geometry = ymaps.geometry.Polygon.fromEncodedCoordinates(base64Coords);
    polygon = new ymaps.Polygon(geometry);